T L A Č I V Á   a  D O K U M E N T Y

 

  NOVÉ PRAVIDLÁ - ak sa nezúčastnite na skúške v termíne, ktorý udelil PZ ODI, je vašou POVINNOSŤOU vypísať tlačivo, podpísať ho a spolu s ospravedlnením priniesť do kancelárie autoškoly. Až následne Vás môžeme opätovne hlásiť na skúšky.

Ospravelnenie za neúčasť na skúškach

 

od 01.04.2023  Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia pre VŠETKY SKUPINY*

Povinná PRÍLOHA k prihláške / žiadosti - vytlačiť, vypísať !!!: Čestné prehlásenie ku kontaktu

                             * Prihláška na kurz (tlačiť obojstranne !!!!!, inak nebude Dopravným inšpektorátom akceptovaná, v dolnej časti Čestné prehlásenie na PRIHLAŠKE  N E V Y P I S O V A Ť ani nepodpisovať, podpsisuje sa to v deň skúšky pred skúšobným komisárom)

 

 VZOR ako má byť vypísaná prihláška na vodičské oprávnenie

 

 

 

   V prípade, že máte prešlú lekársku prehliadku (viac ako 12 mesiacov od pôvodnej lekárskej prehliadky) máte povinnosť zabezpečiť si novú lekársku prehliadku na tomto tlačive. Tlačivo je obojstranné !!!

 

   Nemáte 18 rokov? K vydanie VO sk. B, budte potrbovať predložiť: 

                                 Žiadosť o zaevidovanie osoby sediacej na miest spolujazdca vedľa vodiča

 

Nemáte 24 rokov, a chcete sa podprobiť osobitnej skúške na sk. A?

                              Budete musieť dokladovať čestné vyhlásenie na tlačive (platné od 11/2020):  Čestné vyhlásenie o praxi 

 

   Ku skúške: Najčastejšie poruchy na vozidle

  Učebné osnovy: Nové učebné osnovy platné od 1.marca 2016

 

Elektronické testy na Polícii od 01.04.2023: Otázky a odpovede (dokument z MV SR)

                          Konštrukcia: Otázky a odpovede - konštrukcia

 

 Aké vodičské oprávnenie potrebujem? Členenie skupín vodičských oprávnení

 

VP sk. C,D cez úrad práce - Tlačivo na požiadavku - REPAS

 

Reklamačný poriadok AŠ Šváby - Reklamačný poriadok

 

Vážení uchádzači o vodičské oprávnenie,

Vážení klienti o kvalifikačnú kartu vodiča,

v prvom rade ďakujeme za dôveru prejavenú našej autoškole. Touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 25.5.2018 vstúpi do platnosti nový zákon č.18/2018 o ochrane osobných údajov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation – GDPR. Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý ste nám poskytli je naďalej platný v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov v systémoch JISCD a KKV Launcher. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že „Informačné memorandum“, v ktorom sú zakotvené aj práva uchádzačov o vodičské oprávnenie, iných klientov a všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy sú zverejnené na našej webovej stránke (sekcia dokumenty) a Vaše otázky Vám radi zodpovieme.

Team Autoškoly Šváby

 

 

 

 

Informačné memorandum ochrany osobných údajov