PRESŤAHOVALI SME SA

 od stredy 28.09.2022

Vás vítame v nových priestoroch autoškoly

MASARYKOVA 25A

(oproti bývalej autoškole, vedľa Shell, bývala budova Pošty 2)

 

 

OZNAMUJEME VÁM NOVÉ telefónne číslo do kancelárie Autoškoly Šváby

0919 490 409

 

 **********************

národný projekt "Nestrať prácu - vzdelávaj sa"

U K O N Č E N Ý

(vodič C, CE a D od 25.04.2023 už podľa štatistiky SR nie je nedostatková profesia)

 

V rámci tohto projektu sa nepodporuje vzdelávanie zamerané  na získanie vodičských oprávnení na vedenie motorových vozidiel v oblasti cestnej dopravy. Výnimkou je získanie alebo obnova kvalifikačnej karty vodiča a vzdelávanie na získanie oprávnenia na vedenie vysokozdvižného vozíka.

(Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-zaujemcov-o-zamestnanie-v-ramci-narodneho-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1152160)

Úrad práce každú žiadosť posúdi. V prípade, ak príspevok na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom dohodu o poskytnutí príspevku. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie
100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Vzdelávanie musí byť úspešne ukončené najneskôr 15. októbra 2023.

********************************************

Oznamujeme uchádzačom o kvalifikačnú kartu vodiča na nákladnú dopravu, že po letných prázdninách (september 2023) plánujeme otvoriť "Zrýchlenú základnú kvalifikáciu na nákladnú dopravu (140 hodín)"

 

 *******************************

 

NOVINKA

ohľadom skúšok na získanie vodičského oprávnenia elektronicky

480/2022 Z.z.

V konaní o udelenie vodičského oprávnenia, ktoré sa začalo do 31. marca 2023, sa postupuje podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. marca 2023, ak sa dátum vykonania prvej skúšky z odbornej spôsobilosti určil do 31. marca 2023. Všetky termíny skúšok po 1.4.2023 budú realizované elektronicky !

Doposiaľ teoretická skúška v autoškole obsahovala  27 otázok v papierovom teste. Uchádzači v nich mohli získať dohromady 55 bodov, pričom na úspešné absolvovanie testu bolo potrebných aspoň 50 bodov. Otázky sa týkali pozemných komunikácií,  podmienkach vozovky,  dopravných značiek a o križovatiek.

Po novom sa z písomných testov prechádza na elektronickú formu. Ministerstvo vnútra vytvorilo databázu takmer 1 500 otázok, ktoré sa  týkajú aj oblasti starostlivosti o auto či prvej pomoci.

Z databázy vyberie systém na skúške 40 otázok, pričom maximálny možný počet bodov v teste bude 100. Uchádzač bude úspešný, ak získa aspoň 90 bodov, teda 90 % z celkového počtu bodov.

Testy bude maž v dispozícii už len samotný dopravný inšpektorát alebo príslušný okresný úrad. Uchádzači budú musieť skúšku absolvovať v jednom z nich.Ak uchádzač nebude úspešný pri prvom teste, čaká ho opravný termín.  Až po neúspešnom opravnom pokuse musí absolvent znova vykonávať kompletný priebeh autoškoly, vrátane teoretického aj praktického testovania. Jedine kurz prvej pomoci stačí absolvovať raz.

Praktická skúška nemusí byť po novom vykonaná ihneď po teoretickom testovaní. Hovorí sa o 7 – 10 dňoch, počas ktorých bude uchádzač čakať na praktické testovanie, pričom výsledky z teórie sa dozvie ešte v ten istý deň.

Vlna zdražovania zasiahne aj skúšky a vydávanie vodičských preukazov. Predlžuje sa doba absolvovania vodičského oprávnenia, rastú ceny pohonných hmôt, náhradných dielov i samotnej servisnej kontroly, ktorou musí prejsť auto prispôsobené pre účely autoškoly. Drahší sú aj inštruktori, ktorí žiadajú o licenciu na prevádzkovanie autoškoly.

 

ŽIADATEĽ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA / PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

 

Vyskúšajte si teoretickú skúšku elektronickým spôsobom !!!!

 

Od 1. apríla 2023 sa teoretická skúška ako časť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vykonáva celkom novým spôsobom - elektronicky skúšobným testom.

 

 Teoretická skúška elektronickým spôsobom

 

Podrobnosti o vykonávaní teoretickej skúšky sú ustanovené vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke  v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 273/2022 Z. z., ktoré nadobudnú účinnosť 1. apríla 2023.

Teoretická skúška sa vykonáva samostatne v závislosti od požadovanej skupiny vodičského oprávnenia elektronickým spôsobom skúšobným testom s náhodne vygenerovanými otázkami z databázy otázok pripravených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v skúšobných miestnostiach dislokovaných na jednotlivých okresných dopravných inšpektorátoch. Každý skúšobný test bude pozostávať zo 40 otázok rozdelených do desiatich okruhov. Každá otázka bude mať stanovenú bodovú hodnotu v rozsahu 1, 2, 3 alebo 4 body, pričom celkový súčet bodov za všetky správne odpovede bude najviac 100 bodov. Ku každej otázke skúšobného testu budú priradené tri odpovede, z ktorých bude len jedna správna. Žiadateľ sa na teoretickej skúšky hodnotí klasifikačným stupňom prospel, ak získa najmenej 90 bodov. Čas vyhradený na skúšobný test je 30 minút.

Kliknutím na príslušný odkaz máte možnosť vyskúšať elektronický skúšobný test v určenom časovom limite.
V priebehu testovania môžete označovať správne odpovede myšou nad príslušným riadkom alebo stlačením príslušného písmena A, B alebo C na klávesnici. Šípkami na klávesnici môžete prechádzať medzi jednotlivými otázkami. Testovanie sa skončí aicky uplynutím časového limitu 30 minút alebo voľbou tlačidla „Ukončenie testu" a zobrazí sa vyhodnotenie testu tak, že správne označené odpovede sú podfarbené zelenou farbou a nesprávne označené odpovede sú podfarbené červenou farbou. Kliknutím na príslušnú otázku sa Vám zobrazí otázka a odpovede k otázke, pričom správna odpoveď je podfarbená zelenou farbou.

 

UPOZORNENIE

Uvedené elektronické skúšobné testy sú zverejnené ako pomôcka pre žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a žiadateľov o preskúšanie odbornej spôsobilosti za účelom umožnenia praktického vyskúšania elektronických skúšobných testov, označovania odpovedí a navigáciu medzi otázkami resp. okruhmi otázok, pričom ich úspešné absolvovanie nezakladá žiadne oprávnenie na získanie prípadne odobratie vodičského oprávnenia.
Elektronické skúšobné testy nie sú podporované v internetovom prehliadači Internet Explorer, preto je nutné použiť iný internetový prehliadač. 

 

Testové otázky na teoretickú skúšku z odbornej spôsobilosti aj so správnymi odpoveďami sú dostupné nižšie v dokumentoch na stiahnutie pod názvom "Testove otazky na teoreticku skusku z odbornej sposobilosti".

 

 Testove otazky na teoreticku skusku z odbornej sposobilosti vydané MV SR

 

Vyskúšajte si teoretickú skúšku elektronickým spôsobom !!!!

 

 »»»  Tu si môžete vyskúšať elektronický skúšobný test  «««

 

 

zdroj: https://www.minv.sk/?elektronicke-testy

 

APLIKÁCIA

 *****************************

 

Už aj v Autoškole šváby

Kurzy prvej pomoci už aj u nás 

Kurz PRVEJ POMOCI v autoškole Šváby je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie,

žiadateľov o kvalifikačné karty vodičov, širokú verejnosť, organizácie, BOZP ....

cena kurzu: 25,-Eur

 

POZOR

NOVÝ CENNÍK

od 10.októbra 2022

 

a) VO sk. B ................................. 970,-Eur

b) VO sk. A2, A............................ 790,-Eur

c) VO sk. A1................................ 720,-Eur

d) pre verejnosť: 1 x 45 minút.......... 30,-Eur

f) kondičná jazda pred skúškami: 1 x 45 min...25,-Eur (pre našich uchádzačov o vodičské oprávnenie sk. B)

 

 

https://www.testynavodicak.eu/

 a l e b o

https://soferuj.sk/testy

 

 

 Možnosť objednania prepravy AUTOBUSOM Iveco Eurorider

na školské výlety, pracovné výlety, svadby.......

bližšie info: 0907 697 347