Nový cenník platný od 1.júna 2020

vodičské oprávnenie na sk. B - 770,-eur

vodičské oprávnenie na sk. A, A2 - 620,-eur

 

 NAJNOVŠIE INFORMÁCIE - platné od 25. mája 2020

S K Ú Š K Y   P O V O L E N É

Skúšky z odbornej spôsobilosti  a osobitné skúšky žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a preskúšania odbornej spôsobilosti držiteľov vodičského oprávnenia sa začínajú dňom 25.05.2020 len za dodržania podmienok ustanovených v opatreniach Úradu verejného zdravotníctva, najmä za dodržania nasledovných podmienok:

1. žiadateľom bude možné vykonať skúšku len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr.    rúško, šál, šatka) a po dezinfekcii rúk,

2. skúšobný komisár zabezpečí, aby:

         -  bol vzájomný odstup medzi žiadateľmi najmenej 2m,

         -  autoškola pri vstupe do priestorov autoškoly, prípadne aj miestnosti, kde sa vykonáva teoretická skúška umiestnila prípravok na alkoholovú dezinfekciu rúk pre žiadateľov a skúšobného komisára, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

        -  autoškola vykonávala pravidelnú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, predmetov a podláh a pravidelné vetranie priestorov,

        -  pri skúške z vedenia motorových vozidiel v podmienkach cestnej premávky sa vo vozidle nachádzali okrem skúšobného komisára len inštruktor a jeden žiadateľ vykonávajúci skúšku z vedenia motorových vozidiel, ktorí majú prekryté horné dýchacie cesty (napr. rúško, šál, šatka) a dezinfikované ruky.

 

od stredy 27.máj 2020

 

Menia sa pravidlá pre všetky vnútorné prevádzky:

-          budú vyžadovať dvojmetrový odstup medzi zákazníkmi

-          povinný sanitárny deň v nedeľu sa netýka autoškôl - jazdy môžu byť aj v nedeľu

 

od stredy 6.máj 2020

Autoškoly a školiace strediská KKV  - O T V O R E N É

S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6.00 h do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení uvedených v opatrení ÚVZ SR č. OLP/4083/2020 (.pdf, 166 kB).

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

UKONČENÁ DIŠTANČNÁ FORMA ŠTÚDIA - povolené prednášky za stanovených hygienických opatrení !!!

 

  Dôležitá NOVINKA od Ministerstva dopravy SR

Trvanie vodičského kurzu v autoškolách

Vzhľadom na opatrenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemožno vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Preto, ak v dobe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, resp. v súvislosti s nimi, dôjde k situácii, že účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu tak, ako to stanovuje § 8 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav, ako na situáciu "vis maior" (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Lehota tak počas tohto obdobia (obdobie vyhlásených opatrení) neplynie a predlžuje sa o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.

 

zdroj: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/trvanie-vodicskeho-kurzu-v-autoskolach

 

 

Možnosť úhrady všetkých kurzov formou splátok bez navýšenia prostredníctom spoločnosti AHOJ splátky :-)

 

 Možnosť objednania prepravy AUTOBUSOM Iveco Eurorider

na školské výlety, pracovné výlety, svadby.......

bližšie info: 0907 697 347