COVID opatrenia

 

Vestník vlády Slovenskej republiky Ročník 30 / Čiastka 17 / Vydaná 24. novembra 2020

27

VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí:

5) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom

c) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú.

 

Účinnosť: Táto vyhláška nadobúda účinnosť 27. novembra 2020.

 

 

 N O V I N K A 

v  autoškole Šváby

Kurzy prvej pomoci už aj u nás 

Kurz PRVEJ POMOCI v autoškole Šváby je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie,

žiadateľov o kvalifikačné karty vodičov, širokú verejnosť, organizácie, BOZP ....

cena kurzu: 25,-Eur

 

Nový cenník platný od 1.júna 2020

vodičské oprávnenie na sk. B - 770,-eur

vodičské oprávnenie na sk. B + T - 1090,-eur

vodičské oprávnenie na sk. A, A2 - 620,-eur

(možnosť skupinovej zľavy, možnosť zaplatenia kurzu na splátky)

 

Kondičné jazdy -od 1.júla 2020

pre verejnosť: 1 x 45 minút......... 20Eur

pre našich uchádzačov o vodičské oprávnenie sk. B

kondičná jazda pred skúškami: 1 x 45 min...15Eur

 

 NAJNOVŠIE TESTY na vodičák, s doplnenou platnou legislatívou od 1.4.2020

na skupinu A+B aj C+D+T

https://www.testynavodicak.eu/

 a l e b o

https://soferuj.sk/testy

 

 

 

   Dôležitá Informácia od Ministerstva dopravy SR

 

Trvanie vodičského kurzu v autoškolách

Vzhľadom na opatrenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemožno vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Preto, ak v dobe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, resp. v súvislosti s nimi, dôjde k situácii, že účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu tak, ako to stanovuje § 8 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav, ako na situáciu "vis maior" (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Lehota tak počas tohto obdobia (obdobie vyhlásených opatrení) neplynie a predlžuje sa o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.

 

zdroj: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/trvanie-vodicskeho-kurzu-v-autoskolach

 

 

Možnosť úhrady všetkých kurzov formou splátok bez navýšenia prostredníctom spoločnosti AHOJ splátky :-)

 

 Možnosť objednania prepravy AUTOBUSOM Iveco Eurorider

na školské výlety, pracovné výlety, svadby.......

bližšie info: 0907 697 347