Materiál k dištančnej forme štúdia pre uchádzačov o VO sk. B, T a A

počas obdobia COVID19

Teória vedenia vozidla

Prednáška §1-2

Prednáška §3 -8

Prednáška §9 - 14

Prednáška §15 - 24

Prednáška §25 - 31

železničné priecestie - nehody (fotky)

Prednáška §32 - 39

Prednáška §40 - 44

Prednáška §52- 59

Prednáška §63, §69, §71 a §72

Prednáška §60 - 72

Prednáška §64 - 66

Prednáška §79 - 80

Prednáška §137 - 139

Sadzobník pokút r. 2020 (zákon)

Technická spôsobilosť vozidiel

Zásady ekonomickej jazdy

Dopravné značky zákon platný od 01.04.2020

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/30/

Najčastejšie poruchy na vozidle

 

Prednášky k VO sk. T

Oboznámenie s T

Význam symbolov na T

Základné jazdné úkony s T

Úkony pred jazdou

Jazda s prívesom

Odbočovanie a cúvanie s T

Zásady pri vlečení

Úkony po jazde s T

Jazda na NVP s T

 

Prednášky k VO sk. A

Typy motocyklov

Základné vybavenie motocyklistu

Oboznámenie s motocyklom

Kontrola motocykla pred jazdou

Manipulácia s motocyklom

Poloha tela pri jazde

Základné jazdné úkony

Radenie prevodových stupňov

Spomalenie a zastavenie

Ovládanie motocykla v zákrute

Základné fyzikálne vlastnosti jazdy

 

 

 

 

stránka Ministerstva Dopravy SR - TESTY: https://www.jiscd.sk/autoskoly/sluzby-pre-uchadzacov/cvicny-test/