Preprava autobusom !!!

Autobus s vodičom je Vám k dispozícii na:
- firemnú akciu, školenie, konferenciu,
- zájazd, výlet, lyžovačku,
- svadbu, pohreb, oslavu, rodinné podujatie,
- školský zájazd, klubový výlet, exkurziu a iné.....
bližšie info: Ing. Ján Macko 0907/697 347
 

 

RE-PAS

rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie.

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu uchádzačom o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností vo vzdelávacom (rekvalifikačnom) kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky.

 

Základné informácie pre uchádzača o zamestnanie

Uchádzač o zamestnanie(ďalej len „UoZ“), ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý rekvalifikáciu zrealizuje.

Nie je možné, aby si UoZ zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na akú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov uhradil úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) príspevok na rekvalifikáciu v zmysle § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) alebo rovnaké vzdelávanie a prípravu pre trh práce v zmysle § 46 zákona o službách zamestnanosti.

Rekvalifikácia je príprava UoZ na uplatnenie sa na trhu práce s  cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností v rekvalifikačnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie, ktorého si vybral UoZ. Na účely REPAS+ sa za rekvalifikáciu nepovažujú rekvalifikačné kurzy na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. Úrad práce pre UoZ rekvalifikáciu nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom rekvalifikácie. 

Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Poskytovateľ rekvalifikácie bude akceptovaný len v prípade, ak preukáže, že má vydanú akreditáciu/osvedčenie/oprávnenie/registráciu na vzdelávací program v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky alebo má vydané súhlasné stanovisko sektorovej rady alebo stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie.

UoZ si sám z verejne dostupných rekvalifikačných kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce požiadavku na rekvalifikáciu (ďalej len „požiadavka“)na predpísanom formulári, vrátane príloh.

Požiadavka má dve hlavné časti:

Prílohou požiadavky sú dve vyhlásenia, z ktorých UoZ vyplní len jedno, v závislosti od toho, či pred zaradením do evidencie UoZ prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Podmienkou na poskytnutie príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti žiadateľovi, ktorým je UoZ, ktorý pred zaradením do evidencie UoZ prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť je, že žiadateľ:

a)        má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,

b)       má splnené povinnosti odvodu preddavku poistného na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

c)        neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním požiadavky,

d)       nemá voči úradu finančné záväzky,

e)        nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe,

f)        nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.

Splnenie podmienok podľa odseku 7 písm. a) až d) zisťuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce. Splnenie podmienok podľa bodu a) až c) môže preukázať aj žiadateľ. Splnenie podmienok uvedených v bodoch e) a f) UoZ preukáže vyhlásením (príloha č. 1 tejto požiadavky).

V prípade, ak UoZ pred zaradením do evidencie UoZ neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je povinný preukázať túto skutočnosť vyhlásením (príloha č. 2 tejto požiadavky).

Úrad práce nepodporuje prostredníctvom príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou rekvalifikačné kurzy zamerané na získanie vodičského oprávnenia typu B.  Úrad práce podporuje prostredníctvom príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou rekvalifikačné kurzy realizované prezenčnou alebo kombinovanou formou, v ktorej prevláda prezenčná forma. V prípade kombinovanej formy je možné rekvalifikačný kurz akceptovať len vtedy, ak časť rekvalifikačného kurzu realizovaná prezenčnou formou tvorí viac ako 50 %.

Ak má UoZ záujem o rekvalifikáciu, je povinný úradu práce predložiť kompletne vyplnenú požiadavku v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie tak, aby mal úrad práce časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie.

Po predložení požiadavky úrad práce požiadavku posúdi, keďže na uplatnenie príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou nie je právny nárok. Každá požiadavka je posudzovaná individuálne s ohľadom na dodržanie stanovených podmienok a s prihliadnutím na regionálny a finančný aspekt. Súčasťou posúdenia úradom práce je aj zhodnotenie rekvalifikácie so zohľadnením potrieb trhu práce a preverenie, či suma uvedená na potvrdení poskytovateľa rekvalifikácie spĺňa stanovené maximálne cenové limity. Bez splnenia týchto základných podmienok úrad práce požiadavku neschváli.

Ak úrad práce požiadavku schváli, uzatvorí s UoZ dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou (ďalej len „dohoda“). Za oprávnené príspevky súvisiace s rekvalifikáciou sa považuje príspevok na rekvalifikáciu v hodnote kurzovného (ďalej len „príspevok na kurzovné“) a príspevok na pokrytie časti nákladov spojených s účasťou na rekvalifikačnom kurze – cestovné a stravné (ďalej len „príspevok na cestovné a stravné“ a spolu s príspevkom na kurzovné ďalej aj „príspevky“).

Príspevok na kurzovné je maximálne v hodnote kurzovného uvedeného v časti B požiadavky a príspevok na cestovné a stravné je vo výške 4,64 € za každý absolvovaný deň rekvalifikačného kurzu, v prípade, ak bol realizovaný prezenčnou formou. Bez uzatvorenia dohody nie je možné príspevky UoZ poskytnúť.

Následne po uzatvorení dohody úrad práce vystaví UoZ REPAS+, ktorý UoZ predloží poskytovateľovi rekvalifikácie pred začiatkom rekvalifikácie. REPAS+ je potvrdením, že úrad práce poskytne UoZ príspevok na kurzovné na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.  

Po absolvovaní rekvalifikácie úrad práce uhradí UoZ príspevky, ak:

v Úrad práce uhradí UoZ príspevky v alikvotnej výške za absolvovanú časť rekvalifikácie, ak UoZ predčasne ukončí rekvalifikáciu z dôvodov vymedzených v:

-        § 36 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti písm.:

a)     vznik pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, a

b)     vznik oprávnenia prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť

alebo

-        § 36 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti písm.:

a)     ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy, a

b)     zdravotný stav UoZ posúdený podľa § 19 ods. 1,

c)     dočasná pracovná neschopnosť UoZ, ktorej začiatok a skončenie sa úradu práce preukazuje potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti do troch pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti; skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje UoZ osobne,

d)     zdravotný stav blízkych osôb, ktorý si na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia vyžaduje osobnú starostlivosť, ošetrovanie alebo sprevádzanie; písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutie zdravotníckeho zariadenia o začatí osobnej starostlivosti alebo ošetrovania predkladá UoZ do troch pracovných dní odo dňa vystavenia písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia, písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutie zdravotníckeho zariadenia o skončení osobnej starostlivosti alebo ošetrovania predkladá UoZ nasledujúci pracovný deň po skončení osobnej starostlivosti alebo ošetrovania a doklad o sprevádzaní predkladá UoZ nasledujúci pracovný deň po skončení sprevádzania.

e)     výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu, vykonávanie pravidelného cvičenia alebo plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky počas zaradenia do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu, ktorých začatie a skončenie sa úradu práce preukazuje najneskôr jeden pracovný deň pred ich začatím a tri pracovné dni po ich skončení,

f)      iné dôvody, ktorých vážnosť posudzuje úrad práce.

Po splnení všetkých podmienok úrad práce uhradí UoZ príspevok na kurzovné na bankový účet vo formáte IBAN uvedené na faktúre, ktorú vystavil poskytovateľ rekvalifikácie a v žiadosti o úhradu príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou (UoZ predloží úradu práce splnomocnenie na tento úkon) a príspevok na cestovné a stravné na bankový účet vo formáte IBAN, resp. poštovú poukážku, uvedené v žiadosti o úhradu príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou.

V prípade nedodržania základných pravidiel realizácie rekvalifikácie stratí REPAS+ platnosť a úrad práce príspevky UoZ neposkytne.

Tlačivo: Príloha 1 - POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU (REPAS+)

 

  

Vodičské oprávnenie skupiny "B"

Teoretická príprava - prebieha v pracovných dňoch. Počas kurzu absolvujete 12 teoretických celkov, kde Vám podrobne vysvetlíme pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, zvládnutie dopravných situácií, konštrukciu a základnú údržbu motorového vozidla, samozrejmosťou sú aj zásady bezpečnej jazdy.

 

Praktický výcvik - pozostáva z autocvičiska, autotrenažéra a praktických jázd. Počas tejto prípravy absolvujete minimálne 500km jázd po meste, s nácvikom rôznych dopravných situácií, samozrejme aj s nácvikom parkovania.

 

 

 

Vodičské oprávnenie skupiny "A" 

Do skupiny motorových vozidiel A patria:

a)      dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km ∙ h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora, 

b)      motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, s výkonom presahujúcim 15 kW.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2; motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, s výkonom presahujúcim 15 kW oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A

 

Vodičské oprávnenie skupiny "T"

Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny T sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny T. Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny T

 

Vodičské oprávnenie skupiny "D"

 

Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny D1
a T.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny D

 

 

 

Vodičské oprávnenie skupiny "C"

 

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny C1
a T.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C