ŠKOLIACE STREDISKO  - KVALIFIKAČNÁ KARTA VODIČA

podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“), rozdeľujeme kurzy na:

Kurzy môže realizovať len školiace stredisko registrované podľa zákona č. 280/2006 Z. z. na vykonávanie takýchto kurzov na okresnom úrade v sídle kraja.

Registrácia, ktorú po splnení podmienok získa školiace stredisko definuje:

 ******************************************************************

národný projekt "Nestrať prácu - vzdelávaj sa"

projekt je zameraný na vzdelávacie kurzy podľa vlastného výberu úrady zaplatia v plnej výške zamestnancom, živnostníkom, ale aj ľuďom na materskej či rodičovskej dovolenke. Vďaka tomuto projektu si tak môžu bezplatne prehlbovať svoje vzdelanie, zlepšiť svoje uplatnenie na pracovnom trhu či kariérne rásť.

 

bližšie info: https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/prevencia-proti-nezamestnanosti-urady-prace-obcanom-zaplatia-kurzy-podla-ich-vyberu.html?page_id=1248495

 

 

tlačivo: Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie

 

 RE-PAS - rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie.

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností vo vzdelávacom (rekvalifikačnom) kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky.

Vodičské oprávnenie cez REPAS na sk. C, CE, D, DE a kvalifikačné karty vodičov

(zrýchlená základná kvalifikácie, alebo pravidelný výcvik vodiča)

bližšie info na tel.č.: 0908 980 139

*******************************************************************

 

  

Vodičské oprávnenie skupiny "B"

Cena VO od 10.10.2022 ... 970,-€

Teoretická príprava - prebieha v pracovných dňoch. Počas kurzu absolvujete 12 teoretických celkov, kde Vám podrobne vysvetlíme pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, zvládnutie dopravných situácií, konštrukciu a základnú údržbu motorového vozidla, samozrejmosťou sú aj zásady bezpečnej jazdy.

 

Praktický výcvik - pozostáva z autocvičiska, autotrenažéra a praktických jázd. Počas tejto prípravy absolvujete minimálne 500km jázd po meste, s nácvikom rôznych dopravných situácií, samozrejme aj s nácvikom parkovania.

 

 

Vodičské oprávnenie skupiny "A1" 

Cena VO od 13.09.2022 ... 720,-€

 

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A1 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A1. Vodičské oprávnenie skupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A1, ako aj motorové vozidlá skupiny AM.

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria

a)      dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg,

b)      motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

 

Vodičské oprávnenie skupiny "A2" 

Cena VO od 13.09.2022 ... 790,-€

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A2 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A2. Vodičské oprávnenie skupiny A2 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A2, ako aj motorové vozidlá skupiny A1 a AM.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2

 

Vodičské oprávnenie skupiny "A" 

Cena VO od 13.09.2022 .... 790,-€

Do skupiny motorových vozidiel A patria:

a)      dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km ∙ h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora, 

b)      motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, s výkonom presahujúcim 15 kW.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2; motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, s výkonom presahujúcim 15 kW oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A

 

Vodičské oprávnenie skupiny "T"

Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny T sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny T. Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny T

 

Vodičské oprávnenie skupiny "D"

 

Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny D1
a T.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny D

 

 

 

Vodičské oprávnenie skupiny "C"

 

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny C1
a T.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C

 

 

 

Vodičské oprávnenie skupiny "CE"

Kurz na vodičské oprávnenie skupiny CE má pripraviť žiadateľa na úspešné vykonanie skúšky zo spôsobilosti viesť motorové vozidlo kategórie C1E(nákladné vozidlá s maximálnou hmotnosťou 7,5 tony s prívesom s celkovou hmotnosťou nad 750kg), CE (nákladné vozidlá bez obmedzenia hmotnosti s prívesom s celkovou hmotnosťou nad 750kg), BE (osobné autá s prívesom s celkovou hmotnosťou nad 750kg).

 

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 21 rokov , pričom je nutné aby vlastnil vodičský preukaz skupiny C.