Registrácia 
  ​Príloha č. 1 : Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia
Čo je to:

Je to tzv. prihláška/žiadosť, ktorá je platná pre všetky skupiny vodič. oprávnení. Žiadosť je potrebné potvrdiť u obvodného lekára!!! Upozorňujeme, že tlačivo je potrebné vytlačiť OBOJSTRANNE, aby bolo akceptované dopravným inšpektorátom.

Prečo je to dôležité:

Dokument je potrebný na zaradenie do kurzu na získanie vodič. oprávnenia. Platí jeden rok od dátumu potvrdenia obvodným lekárom.

Stiahnúť tlačivo
  Príloha č. 2 : Čestné prehlásenie
Čo je to:

Dodatočná príloha k prihláške/žiadosti o udelenie vodič. oprávnenia. Uchádzač tlačivo vypíše a odovzdá spolu s prihláškou.

Prečo je to dôležité:

Tlačivo slúži na odovzdanie údajov potrebných pre komunikáciu medzi uchádzačom a autoškolou.

Stiahnúť tlačivo
  Príloha č. 3 : VZOR prihlášky/žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia
Čo je to:

Ukážka správne vyplnenej prihlášky/žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia.

Prečo je to dôležité:

Pomáha uchádzačom správne vyplniť tlačivo: prihlášku/žiadosť (príloha č.1), ktorá je potrebná na zaradenie do kurzu na získanie vodičského oprávnenia.

Stiahnúť tlačivo
  Príloha č. 4 : Ospravedlnenie neúčasti na skúške
Čo je to:

Ak sa žiak nezúčastní na záverečnej skúške v stanovenom termíne, musí podať odôvodnenie neúčasti na skúške. Uchádzač odovzdáva tlačivo v kancelárii autoškoly.

Prečo je to dôležité:

Ospravedlnenie je povinné pre opätovné hlásenie na skúšky. V prípade nedodania, termín skúšky na ktorej sa uchádzač nezúčastnil prepadne.

Stiahnúť tlačivo
  Príloha č. 5 : Doklad o zdravotnej spôsobilosti
Čo je to:

Tlačivo na zabezpečenie novej lekárskej prehliadky. Potvrdené tlačivo uchádzač odovzdáva v kancelárii autoškoly.

Prečo je to dôležité:

Ak uchádzačovi skončí platnosť lekárskej prehliadky (po 1 roku) je potrebná obnova/predĺženie lekárskej prehliadky.

Stiahnúť tlačivo
  Príloha č. 6 : Žiadosť o zaevidovanie osoby sediacej na mieste spolujazdca
Čo je to:

Žiadosť o zaevidovanie spolujazdca v prípade neplnoletej osoby. Žiadosť sa predkladá na OÚ: Oddelenie dokladov - pri podávaní žiadosti o vydanie vodičského preukazu.

Prečo je to dôležité:

Uchádzači mladší ako 18 rokov majú zákonnú povinnosť uviesť osoby sediace na mieste spolujazdca.

Stiahnúť tlačivo
  Príloha č. 7 : Tlačivo na zaradenie doprojektu cez ÚP
Čo je to:

Tlačivo na požiadavku na zaradenie do projektu cez úrad práce.

Prečo je to dôležité:

Slúži na zabezpečenie zaradenia do projektu cez ÚP pre získanie vodičského oprávnenia.

Stiahnúť tlačivo
  Príloha č. 8 : Testové otázky na teoretickú skúšku z odbornej spôsobilosti
Čo je to:

Testové otázky na teoretickú skúšku z odbornej spôsobilosti.

Prečo je to dôležité:

Slúži na otestovanie vedomostí. Otázky sú vypracované MV SR.

Stiahnúť tlačivo
  Príloha č. 9 : Učebný materiál: Konštrukcia vozidiel
Čo je to:

Učebný materiál z konštrukcie vozidiel.

Prečo je to dôležité:

Informácie potrebné k záverečnej skúške.

Stiahnúť tlačivo
  Príloha č. 10 : Učebný materiál: Najčastejšie poruchy na vozidle
Čo je to:

Učebný materiál zaoberajúci sa najčastejšími poruchami na vozidle.

Prečo je to dôležité:

Slúži na podanie informácie o najčastejších poruchách na vozidle, ktoré majú vplyv na bezpečnosť cestnej premávky a ochranu životného prostredia.

Stiahnúť tlačivo
  Príloha č. 11 : Učebná osnova vodičských kurzov
Čo je to:

Učebná osnova vodičských kurzov.

Prečo je to dôležité:

Obsahuje učebnú osnovu na výučbu a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá.

Stiahnúť tlačivo
  Príloha č. 12 : Členenie skupín vodičských oprávnení
Čo je to:

Členenie skupín vodičských oprávnení.

Prečo je to dôležité:

Obsahuje informácie a charakteristiku jednotlivých skupín motorových vozidiel na účely udeľovania vodičských oprávnení.

Stiahnúť tlačivo