Záverečná skúškana získanie vodičského preukazu s termínom skúšok do 31.03.2023

Na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlasuje žiadateľa autoškola, v ktorej sa žiadateľ podrobil príprave na vedenie motorového vozidla; prihláška sa podáva orgánu Policajného zboru podľa sídla autoškoly alebo sídla jej prevádzky, v ktorej sa žiadateľ podrobil príprave na vedenie motorového vozidla, do šiestich mesiacov od vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu v autoškole.
Termín, organizáciu a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti určuje orgán Policajného zboru tak, aby sa spravidla vykonala do 60 pracovných dní odo dňa prihlásenia na skúšku. Termín skúšky oznámi orgán Policajného zboru autoškole najmenej päť pracovných dní pred jej vykonaním.

Autoškola s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti bezodkladne oboznámi tých žiadateľov o vykonanie skúšky, ktorí predložili správne a úplne vyplnenú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ustanovené doklady a tlačivá.Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dovŕšenia veku predpísaného na vedenie motorového vozidla príslušnej skupiny alebo podskupiny.

Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť a preukáže, že má na území Slovenskej republiky zvyčajné bydlisko alebo preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov, skúšobnému komisárovi.

Skúška z odbornej spôsobilosti pozostáva z:

Písomný test z pravidiel cestnej premávky na pozemných komunikáciách.

Test trvá 20 minút a na jeho úspešné vykonanie je potrebné získať z plného počtu 55 bodov, minimálne 50

Praktická jazda pozostáva z dvoch etáp

PRVÁ ETAPA:
– ústna skúška z náuky o konštrukcii a údržbe vozidla a jazda na autocvičisku

DRUHÁ ETAPA:
– jazda v cestnej premávke

Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou z predpisov o cestnej premávke.

Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený zo skúšky z predpisov o cestnej premávke klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v ďalších skúškach, a to až do času, kým nebude z tejto skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel. Výsledok každej časti skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Skúšobný komisár po skončení skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi žiadateľa o vykonanie skúšky s jej výsledkom.

Podmienkou na udelenie vodičského oprávnenia je, aby žiadateľ o vodičské oprávnenie bol zo všetkých skúšaných predmetov hodnotený stupňom – prospel.

Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku z odbornej spôsobilosti opakovať, pričom každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po piatich pracovných dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia neprospel. Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac dve opakované skúšky z odbornej spôsobilosti.

Ak neprospeje do šiestich mesiacov odo dňa termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti vôbec nevykoná, žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže byť na skúšku z odbornej spôsobilosti opätovne prihlásený len po absolvovaní prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole v plnom rozsahu.
Opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti možno vykonať len v mieste, kde žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia vykonal prvú neúspešnú skúšku z odbornej spôsobilosti.

Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že sa nemohol na skúške z odbornej spôsobilosti zúčastniť do šiestich mesiacov odo dňa termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti zo závažných dôvodov, možno túto lehotu predĺžiť o ďalšie tri mesiace. Pri neúčasti na opätovné nahlásenie je potrebné doložiť tlačivo o neúčasti.

Predĺžená lehota začína plynúť dňom uplynutia šiestich mesiacov od dňa prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti.

Žiadosť o vydanie vodičského preukazu

Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok žiadateľ môže podať žiadosť o vydanie vodičského preukazu na  na oddelení vydávania dokladov. Cca do týždňa žiadateľovi príde SMS správa, že vodičský preukaz bol doručený a môžete si ho prevziať v stránkových hodinách.

Pri vybavovaní vodičského preukazu je potrebné u seba mať občiansky preukaz a 6,50€ kolok, ktorý sa dá zakúpiť okrem pošty aj priamo na okresnom úrade SR a osvedčenie o udelení VO (vydáva skúšobný komisár v deň skúšok).
Podrobnosti o vyhotovení nového vodičského preukazu sú uvedené vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Bližšie informácie o platných formátoch vodičských preukazov, ich vzory a platnosti sú uvedené na http://www.minv.sk/?vzory-dokladov-vodicske-preukazy.

 

 

Všetky termíny skúšok po 1.4.2023 budú realizované elektronicky !

 

Doposiaľ teoretická skúška v autoškole obsahovala  27 otázok v papierovom teste. Uchádzači v nich mohli získať dohromady 55 bodov, pričom na úspešné absolvovanie testu bolo potrebných aspoň 50 bodov. Otázky sa týkali pozemných komunikácií,  podmienkach vozovky,  dopravných značiek a o križovatiek.

 

Po novom sa z písomných testov prechádza na elektronickú formu. Ministerstvo vnútra vytvorilo databázu takmer 1 500 otázok, ktoré sa  týkajú aj oblasti starostlivosti o auto či prvej pomoci.

 

Z databázy vyberie systém na skúške 40 otázok, pričom maximálny možný počet bodov v teste bude 100. Uchádzač bude úspešný, ak získa aspoň 90 bodov, teda 90 % z celkového počtu bodov.

 

Testy bude maž v dispozícii už len samotný dopravný inšpektorát alebo príslušný okresný úrad. Uchádzači budú musieť skúšku absolvovať v jednom z nich.Ak uchádzač nebude úspešný pri prvom teste, čaká ho opravný termín.  Až po neúspešnom opravnom pokuse musí absolvent znova vykonávať kompletný priebeh autoškoly, vrátane teoretického aj praktického testovania. Jedine kurz prvej pomoci stačí absolvovať raz.

 

Praktická skúška nemusí byť po novom vykonaná ihneď po teoretickom testovaní. Hovorí sa o 7 – 10 dňoch, počas ktorých bude uchádzač čakať na praktické testovanie, pričom výsledky z teórie sa dozvie ešte v ten istý deň.

 

Vlna zdražovania zasiahne aj skúšky a vydávanie vodičských preukazov. Predlžuje sa doba absolvovania vodičského oprávnenia, rastú ceny pohonných hmôt, náhradných dielov i samotnej servisnej kontroly, ktorou musí prejsť auto prispôsobené pre účely autoškoly. Drahší sú aj inštruktori, ktorí žiadajú o licenciu na prevádzkovanie autoškoly.

 

 

 

ŽIADATEĽ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA / PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

 

 

 

Vyskúšajte si teoretickú skúšku elektronickým spôsobom!

 

 

 

Od 1. apríla 2023 sa teoretická skúška ako časť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vykonáva celkom novým spôsobom - elektronicky skúšobným testom.

 

 

 

 Teoretická skúška elektronickým spôsobom

 

 

 

Podrobnosti o vykonávaní teoretickej skúšky sú ustanovené vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke  v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 273/2022 Z. z., ktoré nadobudnú účinnosť 1. apríla 2023.

 

Teoretická skúška sa vykonáva samostatne v závislosti od požadovanej skupiny vodičského oprávnenia elektronickým spôsobom skúšobným testom s náhodne vygenerovanými otázkami z databázy otázok pripravených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v skúšobných miestnostiach dislokovaných na jednotlivých okresných dopravných inšpektorátoch. Každý skúšobný test bude pozostávať zo 40 otázok rozdelených do desiatich okruhov. Každá otázka bude mať stanovenú bodovú hodnotu v rozsahu 1, 2, 3 alebo 4 body, pričom celkový súčet bodov za všetky správne odpovede bude najviac 100 bodov. Ku každej otázke skúšobného testu budú priradené tri odpovede, z ktorých bude len jedna správna. Žiadateľ sa na teoretickej skúšky hodnotí klasifikačným stupňom prospel, ak získa najmenej 90 bodov. Čas vyhradený na skúšobný test je 30 minút.

 

Kliknutím na príslušný odkaz máte možnosť vyskúšať elektronický skúšobný test v určenom časovom limite.
V priebehu testovania môžete označovať správne odpovede myšou nad príslušným riadkom alebo stlačením príslušného písmena A, B alebo C na klávesnici. Šípkami na klávesnici môžete prechádzať medzi jednotlivými otázkami. Testovanie sa skončí aicky uplynutím časového limitu 30 minút alebo voľbou tlačidla „Ukončenie testu" a zobrazí sa vyhodnotenie testu tak, že správne označené odpovede sú podfarbené zelenou farbou a nesprávne označené odpovede sú podfarbené červenou farbou. Kliknutím na príslušnú otázku sa Vám zobrazí otázka a odpovede k otázke, pričom správna odpoveď je podfarbená zelenou farbou.

 

 

 

UPOZORNENIE

 

Uvedené elektronické skúšobné testy sú zverejnené ako pomôcka pre žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a žiadateľov o preskúšanie odbornej spôsobilosti za účelom umožnenia praktického vyskúšania elektronických skúšobných testov, označovania odpovedí a navigáciu medzi otázkami resp. okruhmi otázok, pričom ich úspešné absolvovanie nezakladá žiadne oprávnenie na získanie prípadne odobratie vodičského oprávnenia.
Elektronické skúšobné testy nie sú podporované v internetovom prehliadači Internet Explorer, preto je nutné použiť iný internetový prehliadač. 

 

 »»»  Tu si môžete vyskúšať elektronický skúšobný test  «««

 

  zdroj: https://www.minv.sk/?elektronicke-testy

 

 

  Testove otazky na teoreticku skusku

z odbornej sposobilosti vydané MV SR